12.04.2018  Представителна изложба на Катедра Стенопис "И стените говорят..."

 
Източник: Художествена "Димитър Добрович".
Позоваването на източника е задължително.

Откриване: 17.30 часа, зала "Сирак Скитник"


В експозицията са включени дипломни проекти на студенти от специалност "Стенопис", представени в класически и съвременни техники на буон фреско, а секо, сграфито, мозайка и витраж, реализирани в архитектурна среда. Специалност "Стенопис" е една от най-старите във Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет и съществува от неговото създаване. През 2014 г. в катедрата е оборудвано единственото по рода си в страната студио за горещо стъкло ''Hot Shop'' към новооткритата магистърска програма ''Дизайн на стъклото''. Ателиетата за гореща и студена обработка на стъкло са с всички технико-технологични възможности за реализация, както в класическата витражна техника, така и в съвременните техники – фюзинг, слъмпинг и горещи техники за обработка на стъкло.

Катедра "Стенопис" осигурява висококачествено обучение в акредитираните образователно-квалификационни степени "бакалавър" в специалност "Изящни изкуства-Стенопис", "Консервация и реставрация" и "магистър" в специалност "Изящни изкуства-Стенопис" и "Дизайн на стъклото", както и в научната и образователна степен "Доктор" от професионално направление "Изкуствознание и изобразително изкуство- Стенопис".

Фокус на обучението в акредитираните програми е: - запознаване с жанровото многообразие, възможности и приложения на стенописта (традиции и съвременност); - придобиване на професионални знания за технико-технологичните особености в специалността; - усъвършенстване на уменията за работа в класическите стенописни техники: буон фреско, а секо, сграфито, мозайка и витраж;

- стимулиране творческия подход при решаване на различни проблеми свързани със синтеза на стенописните изкуства и архитектурата (светска и сакрална);

- възможност за реализации на стенописни проекти в реални архитектурни среди; усвояване на основни знания и умения, необходими за продължаване на професионалната реализация в естетизация на урбанистичната среда.

Специалност "Стенопис" във Факултета по изобразително изкуство на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" съществува от основаването на университета. Бележити имена спомогнали за развитието на стенопистта в национален мащаб са работилите като преподаватели в специалността: доц.Никола Гелов, проф. Димо Заимов проф. Илия Илиев и др. От официалното обособяване на катедра "Стенопис" през 2007 г. са реализирани над 40 студентски проекти и дипломни работи в реална архитектурна среда в класическите стенописни техники: а секо, смалтова мозайка, класически и съвременен витраж. Осъществените творчески идеи на обучаващите се доказват актуалността на стенопистта, съвременното отношение на младите стенописци към архитектурната среда и иновативната интерпретация на традиционните монументални изразни средства в интериор, екстериор и градско пространство.

Материалната база на специалност "Стенопис" и съвременното оборудване на ателиетата и лабораториите позволява реализация в конкретна техника и материал на иновативни творчески студентски проекти, създадени за реална архитектурна среда.

 
   
 
 
           
         
 ИЗЛОЖБИ  
 Зала "СИРАК СКИТНИК"