logo
logo
<< Назад

Дирекция на Природен Парк "Сините Камъни"
Комитетът по горите към МС на РБ със Заповед № 64/15.02.1996 г. на основание чл.10 от Закона за горите, чл.1 от Правилника за прилагане Закона за горите, чл.2 от Закона за защита на природата, чл. 31 от Правилника за прилагане Закона за защита на природата и ПМС 35/1991 г. образува Управление на Народен парк "Сините камъни" със седалище гр. Сливен, чийто предмет на дейност е: провеждане държавната политика по координация, методическо ръководство и контрол по изпълнение на паркоустройствения проект, научни, образователни и пропагандни дейности, мероприятия по опазване и възстановяване на природата, биологичното и ландшафтно разнообразие и организация на туризма и рекреацията на територията на Народен Парк "Сините камъни", включена в Държавния горски фонд.

Със Заповед № 197/17.07.98 г. на основание чл.22, ал.2, 3 от Закона за горите, чл. 28, ал.1 от Правилника за прилагане Закона за горите Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа – Национално управление по горите преобразуват Управление на Народен парк "Сините камъни" в Дирекция на Народен парк "Сините камъни", считано от 15.07.1998 г.


Предметът на дейност:


организира извършването на мероприятия по опазване и възстановяване на биологичното и ландшафтно разнообразие
  провежда образователни, интерпретационни, популяризаторски, консул-тантски и рекламни дейности
  изгражда и поддържа парковата инфраструктура за обслужване на туризма и рекреацията
  организира и участва в реализацията на туристически и рекреационни дейности
  осъществява научни и научно-приложни дейности на територията на парка
  създава и поддържа база данни, събира и разпространява информация за парка и прилежащите територии
     


Със Заповед № 46/10.01.2003 г. на основание чл.52, ал.2 и 3 от Закона за Защитените територии, чл.22, ал.2, 3 от Закона за горите, чл. 28, ал.1 от Правилника за прилагане Закона за горите Министерството на земеделието и горите – Национално управление по горите преобразува Дирекция на Народен парк "Сините камъни" в Дирекция на Природен парк "Сините камъни", считано от 01.02.2003 г.


Планира, финансира и организира:


специализирани научни изследвания в областта на биоразнообразието
  провеждане на поддържащи или възстановителни мероприятия за растителни и животински видове или техни хабитати
  провеждане на образователни програми с местното население и посетителите на парка
  изграждане и функциониране на системата от посетителски и информационни центрове
  разработване и издаване на информационни, рекламни, сувенирни и други популярни материали за парка
  изграждане и поддържане на туристически маршрути, кътове за почивка, обозначителни информационни табла, заслони и други паркови и архитектурни елементи за нуждите на туризма и рекреацията
  опазване на културното и историческо наследство


Координира дейности предвидени в Плана за управление, както и други инициативи и проекти, които се осъществяват от други местни органи и обществени организации, свързани с регионалното развитие, развитие на туризма, устойчиво ползване на ресурсите, опазване и възстановяване на биоразнообразието.


Осъществява мониторинг върху:


състоянието на приоритетните типове природни хабитати, растителни и животински съобщества, популации на защитените, редките, застрашените и ендемични представители на флората и фауната
  туризма в границите на парка
  въздействието на различните видове природни и антропогенни фактори върху биоразнообразието


Контролира:


спазването на режимите и ограниченията в парка, произтичащи от нормативните документи и плана за управление
  устойчивото ползване на природните ресурси съгласно съответните устройствени планове и проекта
  туристически дейности в границите на парка

Поддържа база данни за състоянието на биоразнообразието, природните ресурси, за рекреационните и туристически обекти, както и културно-историческите обекти на територията на парка и прилежащите региони.
Разполагаме с два информационно посетителски центрове:

Информационен посетителски център "Хайдушка пътека"

Работно време: от Четвъртък до Неделя от 09:00 до 15:00 /или по заявка/
Информационен посетителски център "Карандила" Работно време: от Сряда до Неделя от 09:00 до 16:00
/при лощо време или при проблем с лифта се отваря ИПЦ "Хайдушка пътека"/Информация за центровете:


Разкрит от Дирекция Природен парк "Сините камъни" с цел представяне на защитената територия, повишаване познанията на хората за стойността и значението на биоразнообразието, за разбиране проблемите по опазване на природната среда и подпомогане на посетителите в избора на туристически маршрути, програми и образователни дейности.

Разположен в началото на Хайдушката пътека, в близост до долна станция на пътническа въжена линия.

Експозицията дава най-обща представа за Природен парк "Сините камъни" – нежива природа, мъхове, лишеи, гъби, тревни, дървесни и храстови видове, консервационен статус на растителни и животински видове, разнообразието на фауната.

Информационния посетителски център предлага обширна информация за парка посредством беседи, разясняване условията за туризъм, предлаганите туристически и образователни маршрути, програми, продукти и пакети, организирани инициативи като изложби, състезания, детски шоу-програми.

В центъра могат да се закупят информационни материали, брошури, туристически указатели и книги, каталози и картички, туристически карти, видеокасети, CD, сувенири, както и да се направят резервации за настаняване в хотелите и почивни бази на територията на парка и Община Сливен. В Информационно

Посетителския център има печат за 100 национални туристически.Други дейности на Информационно посетителските дейности:


Водачество на групи
  Беседа на български или английски език за природен парк "Сините камъни"
  Ползване на велосипеди
  Провеждане на екологични игри с деца
  Провеждане на консултации
  Организиране на фотосафари
  Ползване на зала "Божур" на Природозащитен туристически център с мултимедия
  Възможност за закупуване на сувенири и информационни материали за Природния парк
  Възможност за творчески и доброволчески дейности
  ДругиКоординати на ДПП "Сините камъни" 26'18′44,14"  ,  42°40'47,98" Адрес: България, 8800 гр. Сливен, бул. Цар Симеон № 1 Б
Телефон: 044 66 29 61. 044 62 46 32 , Факс: 044 66 29 61
Website www.dppsk.org Facebook:
 
<< Назад

Тел. + 359 44 611 123   Контакт 
Е-mail: tourism.sliven@gmail.com     << Начало
Copyright © 2024,  ИнфоТуризъм Сливен,  Всички права запазени